Brännared Holmen 3

Öxnevalla 51997

+46 320 833 13

kontakt@sjusjoar.se

Festival Rhythm of The Heart

18-20 Juli 2024

Sju Sjöar är Green Key certifierade

Green Key – en internationell miljömärkning för anläggningar i besöks- och turistbranschen

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar inom besöks- och  turistbranschen med fler än 3700 miljömärkta anläggningar i över 60 länder världen över. Green Key drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och stöds av bland annat World Tourism Organization (WTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

Green Key-märkningen är ett lättanvänt verktyg för anläggningar inom besöksnäringen som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete och minska sin miljöpåverkan. Green Key hjälper hotell, vandrarhem, campingar och konferensverksamheter att förbättra och kommunicera sitt hållbarhetsarbete samt i många fall även sänka driftskostnaderna.

Anläggningar som erhållit Green Key ska till exempel ha formulerat en miljöpolicy, arbeta med årliga miljömål för ständig förbättring, ha energi- och vattenbesparande lösningar och rutiner samt miljömärkta städprodukter. Vidare ställs krav på ökande andel ekologiska, rättvisemärkta och/eller lokalproducerade livsmedel årligen. Anläggningen ska också regelbundet utbilda och informera sin personal rörande miljö- och hållbarhetsfrågor och det pågående arbetet med Green Key.

Vår Miljö Policy

Sju sjöars vision är att vara ett läkande kreativt center som skapar hållbar framtid för företag, människor och miljö. Vi vill vara en del i att skapa en mer hållbar besöksnäring och inspirera andra aktörer, intressenter, leverantörer, gäster och personal att engagera sig i miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi åtar oss att gå längre än gällande lagar och regler inom miljö- och hållbarhetsområdet. 

Miljömässig hållbarhet Vi vill erbjuda gäster en miljömässigt hållbar vistelse och upplevelse på anläggningen. För att säkerställa kvalitet i miljöarbetet är anläggningen miljömärkt med Green Key. Vi åtar oss att förebygga och minska vår miljöpåverkan och jobbar med ständiga förbättringar gällande hållbarhetsarbetet, bland annat genom att formulera årliga mål. Vi fokuserar på att utbilda och informera både personal och gäster inom miljö- och hållbarhet för ökad miljömedvetenhet och engagemang. Vår största direkta miljöpåverkan kommer från förbrukningen av resurser på anläggningen. Vi använder 100 % förnybar el, miljöanpassade produkter och resurseffektiv teknik. Vi mäter och övervakar vår vatten-, el- och energiförbrukning samt mängden avfall regelbundet i syfte att reducera vår resursförbrukning. Vi beräknar även våra årliga utsläpp av växthusgaser i syfte att minska vår klimatpåverkan. Vi har även en stor indirekt miljöpåverkan i valet av produkter och tjänster, t.ex. gällande livsmedel, kemikalier och tvättservice. Vi åtar oss därför att bl.a. köpa in ekologiska livsmedel i största möjliga mån, jobba för minskat matsvinn och köpa miljömärkta rengöringsprodukter. Vi ställer även hållbarhetskrav på våra leverantörer och entreprenörer vi anlitar. 

Social hållbarhet Vi vill bidra positivt till lokalsamhället och verka för social hållbarhet för personal, gäster och andraintressenter. Vi åtar oss att främja lokal kultur, t.ex. i val av livsmedel, design och produkter och strävar efter att säkerställa kvalitet i verksamheten gällande service, rutiner och inköp. Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Alla människor ska ha lika förutsättningar att arbetapå och besöka vår verksamhet. Vi anställer personal i alla befattningar utan diskriminering på grundav kön, ålder, etnicitet, religion eller funktionsvariation. Vi garanterar en säker och trygg arbetsmiljö och vill vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats som ser till personalens välmående och hälsa. Vi accepterar inga former av trakasserier eller sexuell exploatering på vår anläggning. Vi gör affärer med hög affärsetik och kräver goda arbetsvillkor, inte bara i den egna verksamheten, utan också hos leverantörer och entreprenörer. Ekonomisk hållbarhet Vi stävar efter att använda resurser på ett sätt som främjar miljömässig och social hållbarhet. Att jobba med hållbarhetsfrågor inom det sociala och miljömässiga området är vitalt för att säkerställa verksamhetens finansiella ställning lån